ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
72

• หญิง
58

รวม
131


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
77

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
14

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
9

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิศาล เพ็ชรมุณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางนันทวัน อุบลวัตร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายนันทวุฒิ ภู้มณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชาติชาย หัวดอน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชาตรี เริงชัยภูมิ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสุภัชชา เครื่องเทศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายณรงค์ องอาจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายวิศรุต ไวโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายโรมรัน ลาดเหลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเฉลิมพล นามปัดถา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายกนก ทองเนื้อดี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางวทันยา พลายละหาร
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางรุจิรา ประสานพรรณ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายเอกชัย สร้างคำ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายประเสริฐ บรรจง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนางสาววราภรณ์ ภิรมยา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานการเงินนายธนวัฒน์ ทรัพย์ศรีเกื้อกูล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมงคล ผลพุด
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายพรหม สอนมาลี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางภัทราภรณ์ แก้วเกษการณ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายฉัตรชัย สมพงศ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายอภิชาติ เกษม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวจิดาภา มะลิเสือ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนน.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษฎา โชติวงษ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายอดิเรก สีสายัณห์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวณัฐวดี สุมโนจิตราภรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาว วิภาวี สุวรรณรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิษณุ ทองมา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายยุทธพล โสวัตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเมาลี กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชายชาญ รอสูงเนิน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศุภเลิศ ฉายา
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายสันติ ปรางแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายวรวุฒิ ศรีมะโน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนิอุมมัต สันตวไมตรี
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นางสาวศิริกมล มณีฉาย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายภาคภูมิ ทับสีหา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวรากร พรมจิ๋ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวเกษร เทศสวัสดิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนว่าที่ ร.ต.มนตรี คำหารพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภณ พุ่มคุ้ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายณันฐกานต์ โมธินา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเรณู กองคำฟู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวกฤตยาภรณ์ ต้องประสงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณัฐฐาพร อุทัยศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายนนทนันท์ เวทสรากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวกมลวรรณ หาญลำยวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายชิตมงคล พงษ์สิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายเชษฐา ส่งพุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชรากร อุทะดารา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะว่าที่ ร.ต.รัตนวิทย์ ชัยเสนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางกาญจนา มีสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายตะวัน ขุนวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายวิษณุ แจ้งธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายตะวัน สวนนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายจีรวัฒน์ วจีสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายพชรพล นุสพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายนพพร บัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิด
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายจิรายุ เอี่ยมละออ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิดนายอานันท์ ธัญญานนท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายพีรพงค์ มีแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณน.ส.ธัญญารัตน์ พูลทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางกิติมาภรณ์ เขียวตื้ออินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวศิรินทร์ภรณ์ คำหนัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวเมธาวี สุมโนจิตราภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาว ธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวชลธร สายพุดทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภาณุพงศ์ พุแค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมนายคมสัน ปิ่นมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอนุชิต ทองสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวลลิตา นาพุทธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุภาวดี ผดุงเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุนิสา อยู่สินธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวขวัญชนก ทองย่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายเอกราช เขียวทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางบรรจง ดวงฉวี
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนายสายชล อยู่เย็น
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายเสนาะ กองอ้น
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายทองหล่อ สุภาษิต
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางสาวณัฐณิชา รักภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสังเวียน อนันต์เกษมสันต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางระพีพร เริงชัยภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางนันทพร กิจไพบูลทวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินน.ส.พิมตา สงสังวรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางวรรณญา สุขคำภีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสุนีย์ ฟักไข่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางผ่องศรี ด้วงทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุธิดา เริงชัยภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวสมฤดี พันธุ์วัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาว แสงระวี ตะกุดมูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายฐิติวัฒน์ ลำเรียง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.เบญจวรรณ จุลสุคนธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวอรวรรณ บุตรดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศิริพร พูลธนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายสมยศ สุพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางช่อเพชร องอาจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางมยุรี อำพลพร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางปุณฑรี คำแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนน.ส.ธันย์ณภัทร เปรมสนธิภูมิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายวัชรพงศ์ โสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมบัติ ภูสอดสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสันติภาพ เหล่าลดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวรวิทย์ เฉยขุนทด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเกียรติศักดิ์ พันธุ์พุฒ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวีระชาติ ผลมะตูม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางปริญญา ทองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายชลิต เหลืออร่าม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปรียาพร ศุภสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวพอหทัย จันทร์แจ่ม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพิชญานิน เครือพลอย
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสาวิตรี เอี่ยมอ่อน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพิชญามน ทำสวน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพิษณุ จันทร์แจ่ม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมศักดิ์ สร้อยระย้า
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)